Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file thông báo số 729 tại: Đây

Quyết định số: 13/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 13/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file quyết định số 13 tại: Đây

Quyết định số: 12/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 12/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file quyết định số 12 tại : Đây

Công văn số: 3655/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phù Yên V/v góp ý thiết kế kỹ thuật –dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứmg nhận quyền sử dụng đất đối với các ban quản lý

Công văn số: 3655/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phù Yên V/v góp ý thiết kế kỹ thuật –dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứmg nhận quyền sử dụng đất đối với các ban quản lý rừng viện nghiên cứu cao su trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file công văn số 3655 tại: Đây

Tải file dự thảo tại: Đây

Công văn số: 3649/STNMT-KTTV ngày 22/11/2018 của Sở Tài ngyên và Môi trường Phú Yên v/v đối phó với mọi tình huống do ATNĐ mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Công văn số: 3649/STNMT-KTTV ngày 22/11/2018 của Sở Tài ngyên và Môi trường Phú Yên v/v đối phó với mọi tình huống do ATNĐ mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tải file Công văn số 3649 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...