Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải file Thông báo số 698 tại: Đây

Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Tải file Dự thảo tại: Đây

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file dự thảo Quyết định tại: Đây ( có kèm theo Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở TN&MT)

Công văn số: 16098/BTC-CĐKT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống TK cũ sang hệ thống TK mới.

Công văn số: 16098/BTC-CĐKT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống TK cũ sang hệ thống TK mới.

Tải file công văn số 16098 tại: Đây

Công văn số: 3455/STNMT-QLĐĐ ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công văn số: 3455/STNMT-QLĐĐ ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file công văn số 3455 tại: Đây

Tải file Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file báo cáo Thuyết minh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn