Nghị quyết số: 11/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết số: 11/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file nghị quyết số 11 tại: Đây

Nghị quyết số: 10/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HD(ND tỉnh Phú Yên: Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mớinâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàntỉnh Phú Yên.

Nghị quyết số: 10/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HD(ND tỉnh Phú Yên: Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mớinâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàntỉnh Phú Yên.

Tải file Nghị quyết số 10 tại: Đây

Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng

Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tải file Nghị quyết số 09 tại: Đây

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định phần cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định phần cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Tải file nghị quyết số 06 tại: Đây

Quyết định số: 2020/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018.

Quyết định số: 2020/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018.

Tải file Quyết định số 2020 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...