Thông báo số: 592/TB-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Trảng Gác, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây H

Thông báo số: 592/TB-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Trảng Gác, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 592 tại: Đây

Thông báo số: 563/TB-STNMT ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo số: 563/TB-STNMT ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file Thông báo số 563 tại: Đây

Công văn số: 3009/STNMT-KTTV ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Đối phó với mọi tình huống do bão số 12 gây ra trên địa bản tỉnh.

Công văn số: 3009/STNMT-KTTV ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Đối phó với mọi tình huống do bão số 12 gây ra trên địa bản tỉnh.

Tải file công văn số 3009 tại: Đây

Thông báo số: 579/TB-STNMT ngày 01/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉ

Thông báo số: 579/TB-STNMT ngày 01/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 579 tại: Đây

Công văn số 2930/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên v/v đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2017.

Công văn số 2930/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên v/v đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2017.

Tải Đề cương báo cáo tại: Đây

Biểu mẫu tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn