Công văn số 2931/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2017.

Công văn số 2931/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2017.

Tải biểu mẫu tại: Đây

Thông báo số: 10/TB-TTPTQĐ của Trung tâm Phát triền quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số: 10/TB-TTPTQĐ của Trung tâm Phát triền quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tải file Thông báo số 10 tại: Đây

Thông báo số: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017 của Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có mã số BC 133360, BC133362 và BC 133363 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp

Thông báo số: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017 của Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có mã số BC 133360, BC133362 và BC 133363 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 18/01/2012 cho Công ty TNHH Phát triển nông kiến kuan-lien.

Tải file thông báo 1023 tại: Đây (có kèm theo file quyết định số 312/QĐ-STNMT V/v Hủy Giấy chứng nhận nêu trên của Giám đốc Sở TN&MT).

Quyết định số: 2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên V/v thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn năm 2020 trong năm 2016-2017 đối với 05 huyện trên địa bàn

Quyết định số: 2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên V/v thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn năm 2020 trong năm 2016-2017 đối với 05 huyện trên địa bàn tỉnh.

Tải file quyết định số 2014 tại: Đây (có kèm theo file: Lịch làm việc của Đoàn thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra).

Công văn số: 3492/STC-HCSN ngày 20/10/2017 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai đế án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Công văn số: 3492/STC-HCSN ngày 20/10/2017 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai đế án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Tải file công văn số 3492 tại: Đây (có kèm theo công văn số 13439 ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn nêu trên).

Sotnmtphuyen.gov.vn