Quyết định số: 1706/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số: 1706/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính.

Tải file Quyết định số 1706 tại: Đây

Quyết định số: 1705/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số: 1705/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính.

Tải file Quyết định số 1705 tại: Đây

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 28/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên: Kết quả kiểm tra đột xuất tình hình khai thác khoáng sản (cát) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 28/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên: Kết quả kiểm tra đột xuất tình hình khai thác khoáng sản (cát) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận  số 08 tại: Đây

Dự thảo sổ tay hướng dẫn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Dự thảo sổ tay hướng dẫn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Dự thảo Sổ tay Kê khai, đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo Sổ tay Kê khai, đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...