Quyết định số: 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Quyết định số: 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Tải file quyết định số 43 tại: Đây

Thông báo số:1865/SLĐTBXH-VP ngày 13/10/2017 của Sở Lao động Thương binh Xã hội V/v sử dụng thư điện tử công vụ của công chức, viên chức và người lao động của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Phú Yên.

Thông báo số:1865/SLĐTBXH-VP ngày 13/10/2017 của Sở Lao động Thương binh Xã hội V/v sử dụng thư điện tử công vụ của công chức, viên chức và người lao động của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Phú Yên.

Tải file Thông báo số: 1865 tại: Đây

Thông báo Số: 994/TB-VPĐK ngày 24/10/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số AB 100201 và AB 100202 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 10/01/2005 cho Công ty TNHH A

Thông báo Số: 994/TB-VPĐK ngày 24/10/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số AB 100201 và AB 100202 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 10/01/2005 cho Công ty TNHH Asia Hawaii Ventures.

Tải file Thông báo số 994 tại: Đây (có kèm theo quyết định số 304/QĐ-STNMT V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên).

Thông báo số: 35/TB-BQLKNN ngày 18/10/2017 của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên.

Thông báo số: 35/TB-BQLKNN ngày 18/10/2017 của Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên.

Tải file Thông báo số 35 tại: Đây

Thông báo số: 547/TB-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thị xã Sông Cầu V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban và UBND các xã, phường.

Thông báo số: 547/TB-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thị xã Sông Cầu V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban và UBND các xã, phường.

Tải file Thông báo số 547 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn