Dự thảo 3 ngày 22 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

       Dự thảo 3 ngày 22/8/2014 Quyết định V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

       Tải file đính kèm tại Đây.


Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

          Gồm:

          - Đề cương báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện. Tải về.

          - Các biểu mẫu báo cáo. Tải về.

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khan, phiền hà hoặc chậm chễ trong giải quyết

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm chễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

           Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn