Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên

Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây ( có kèm theo phụ lục 1: kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7/2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên).

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.

Tải file công văn số  1486 tại: Đây

Tải file Dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường tại: Đây

Thông báo số: 175/TB-STNMT, ngày 06/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lực chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An

Thông báo số: 175/TB-STNMT, ngày 06/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lực chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Tải file tại: Đây

Thông báo số:126/TB-STNMT ngày 25/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy trình lập thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn Tỉnh

Thông báo số:126/TB-STNMT ngày 25/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy trình lập thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

Tải file tại: Đây

Tải file Công văn số 1922/UBND-KT tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Nghị quyết số: 146/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên về thu hồi vì mục đich quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng đất rừng phòng hộ trong năm 2015

Nghị quyết số: 146/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên về thu hồi vì mục đich quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng đất rừng phòng hộ trong năm 2015.

Tải file tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...