Công văn số: 223/SNV-VTLT ngày 18/3/2013 của Sở Nội vụ Phú Yên V/v hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Công văn số: 223/SNV-VTLT ngày 18/3/2013 của Sở Nội vụ Phú Yên V/v hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Tải file tại Đây.pdf

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015

Tải file tại:  Đây.

Quyết định số 2666/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

Quyết định số: 2666/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

Tải file tại Đây.pdf

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 08/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải file đính kèm tại Đây.

Quyết định số 2040/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Quyết định số 2040/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ban hành 17/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...