Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file thực hiện dự toán ngân sách tại: Đây

Thông báo số: 280/TB-VPĐK ngày 23/7/2018 của Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thu hồi và hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AN 796276 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/10/2009 cho Thánh thất

Thông báo số: 280/TB-VPĐK ngày 23/7/2018 của Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thu hồi và hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AN 796276 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/10/2009 cho Thánh thất Minh Đức.

Tải file Thông báo số 280 tại: Đây

Quyết định số: 159/QĐ-STNMT, ngày 16/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thu hồi và hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AN 796276 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/10/2009 cho Thánh thất Minh Đức

Quyết định số: 159/QĐ-STNMT, ngày 16/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thu hồi và hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AN 796276 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/10/2009 cho Thánh thất Minh Đức.

Tải file Quyết định số 159 tại: Đây

Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 09 tại: Đây

Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Tải file Công văn số 6341 tại: Đây (có kèm theo Công văn số 3813/UBND_KT ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Công văn số 7731/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 của Bộ Tài chính).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...