Quyết định số: 61/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường và ban hành Quy chế hoạt động trên đị

Quyết định số: 61/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường và ban hành Quy chế hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 61 tại: Đây

Chỉ thị 04/UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ thị 04/UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tải file chỉ thị 04 tại: Đây

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo quy chế phối hợp tại: Đây

Công văn số: 580/STNMT-TNN ngày 09/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3) và Ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

Công văn số: 580/STNMT-TNN ngày 09/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3) và Ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2018.

Tải file Công văn số 580 tại: Đây

Tải file 976/BTNMT-TĐKT&TT-TNN tại: Đây

Tải file 726/BTNMT-BĐKH tại: Đây

Kết luận số: 01/KL-STNMT ngày 27/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận và xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 24 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Kết luận số: 01/KL-STNMT ngày 27/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận và xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 24 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 01 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn