Quyết định số: 1915/QD-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chúc, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Quyết định số: 1915/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chúc, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Tải file quyết định số 1915 tại: Đây

Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Thông Báo số: 525/TB-STNMT ngày 05/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An

Thông Báo số: 525/TB-STNMT ngày 05/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 525 tại: Đây

Thông báo số: 516/TB-STNMT ngày 02/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Thông báo số: 516/TB-STNMT ngày 02/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 516 tại: Đây

Công văn số: 2569/STNMT-VP ngày 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Công văn số: 2569/STNMT-VP ngày 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Tải Công văn số 2569 tại: Đây

Tải file Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn