Thông báo số: 450/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 450/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Phú Yên.

Tải file thông báo số 450 tại: Đây

Thông báo số: 449/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hết hiệu lực lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thông báo số: 449/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hết hiệu lực lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tải file Thông báo số 449 tại: Đây

Kế hoạch số: 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Kế hoạch số: 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tải file Kế hoạch số 135 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file thông báo số 444 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...