Công văn số: 320/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết ‘Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận”

Công văn số: 320/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết ‘Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận”.

Tải file Công văn số 320 tại: Đây

Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Quy chế trình tự, phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền

Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Quy chế trình tự, phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 03 tại: Đây

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu

Trên cơ sở Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 v/v Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu" của UBND Tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tải file báo cáo tổng hợp tại: Đây

Tải file quyết định số 2580/QĐ-UBND tại: Đây

Quyết định số: 212/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017

Quyết định số: 212/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017.

Tải file Quyết định số 212 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn