Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017.

Tải file công văn số 2573 tại: Đây

Tải Công điện số 1432 và các văn bản có liên quan tại: Đây

Thông báo số: 54/TB-KKT ngày 22/9/2017 của BQL Khu kinh tế Nam Phú Yên về việc sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Thông báo số: 54/TB-KKT ngày 22/9/2017 của BQL Khu kinh tế Nam Phú Yên về việc sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Tải Thông báo số 54 tại: Đây

Quyết định số: 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 32 tại: Đây

Thông báo số: 585/TB-TTr ngày 20/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Thông báo số: 585/TB-TTr ngày 20/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Tải file Thông báo số 585 tại: Đây

Công văn số: 2494/STNMT-QLĐĐ, ngày 20/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Tỉnh (lần 2)

Công văn số: 2494/STNMT-QLĐĐ, ngày 20/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Tỉnh (lần 2).

Tải file Công văn số 2494 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn