Dự thảo ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử

       Dự thảo ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo tổng hợp về việc xây dựng đơn giá các sản phẩm. Tải tại Đây.

2. Biên bản họp thẩm định đơn giá các sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Tải tại Đây.

3. Dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Tải tại Đây.

4. Dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải tại Đây.

         5. Chi tiết bộ đơn giá các sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Tải tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...