Tập huấn Tuyên truyền công tác Phòng cháy chữa cháy tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

      Sáng ngày 17/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Tổ chức buổi truyên truyền tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

tap huan PCCC 17 6 2013

      Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ xảy ra tại đơn vị và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết về phòng cháy chữa cháy góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền với chủ đề "An toàn PCCC tại công sở và trong gia đình".

    Tham gia buồi tập huần tuyên truyền có hơn 120 cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và môi trường

Sotnmtphuyen.gov.vn
...