Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Tải file nghị định số 01 tại: Đây

 

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tải file nghị định số 135 tại: Đây

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tải file nghị định số 102 tại: Đây

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ: Quy định về khung giá đất.

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ: Quy định về khung giá đất.

Tải file nghị định số 104 tại: Đây

Thông tư số: 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Thông tư số: 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Tải file Thông tư số 33 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...