Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file quyết định số 48 tại: Đây

 

Thông tư số: 20/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Thông tư số: 20/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải file tại: Đây( nguồn từ cổng thông tin Chính phủ)

Quyết định số: 11/2015/QĐ-TTg, ngày 03/4/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) kh

Quyết định số: 11/2015/QĐ-TTg, ngày 03/4/2015 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

Tải file tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin Chính phủ)

Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Tải file tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND, ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND, ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file tại: Đây (Nguồn từ công báo của cổng thông tin UBND tỉnh Phú Yên)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...