Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, ngày 04/4/2015 Quy định việc tổ chức thực hiện giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, ngày 04/4/2015 Quy định việc tổ chức thực hiện giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Tải file thông tư liên tịch số 14 tại: Đây

 

Công văn số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 của Tổng cục thuế và Tổng cục quản lý đất đai Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đ

Công văn số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 của Tổng cục thuế và Tổng cục quản lý đất đai Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Tải file công văn số 1955 tại: Đây

Thông tư số: 20/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Thông tư số: 20/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải file tại: Đây( nguồn từ cổng thông tin Chính phủ)

Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file quyết định số 48 tại: Đây

Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Tải file tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...