Quyết định số: 43/2014-QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định về trình tự phối hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 472/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền ca người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên” và Quyết định số: 1755/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của y ban nhân dân tỉnh Phú Yên V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Tải file đính kèm tại Đây.

Quyết định số: 42/2014-QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2014 và thay thế Quyết định số: 11/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của ủy ban nhân dân tinh Phú Yên “Quy định diện tích, kích thước cạnh thừa đất tối thiểu được phép tách thửa đất đối vói các loại đặt trên địa bàn tĩnh Phú Yên”.

Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...