Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

          Gồm:

          - Đề cương báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện. Tải về.

          - Các biểu mẫu báo cáo. Tải về.

 

Thông tư Số: 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thông tư Số: 37/2014/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

           Tải file đính kèm tại Đây.

Thông tư số: 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2014 V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2014 V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2014.

         Tải file đính kèm tại Đây.

Thông tư Số: 36/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Thông tư Số: 36/2014/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Thông tư Số: 36/2014/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường  Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Tải file đính kèm tại đây.

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/06/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/06/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...