Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

       Tải file đính kèm tại Đây.

                   Phu luc so 01 kem theo Thong tu 28 ngay 02.6.2014.doc

Phu luc so 02 maubieu kem theo Thong tu so 28 ngay 02.6.2014.xls

Phu luc so 03 kem theo Thong tu so 28 ngay 02.6.2014.xls

Phu luc so 04 kem theo Thong tu 28 ngay 02.6.2014.doc

 

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

       Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

Tải file đính kèm tại Đây.

 Quy trinh va Dinh muc kem theo TT26.pdf

          Bieumau_kemtheoTT26.pdf


Quy trình và Định mức kèm theo TT26

Bieumau_kemtheoTT26

Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

      Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Tải file thông tư tại Đây.

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/06/2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Tải file Thông tư tại Đây.

mau 01. Don xin GDTDCMD.pdf

mau 02.QD giao dat.pdf

mau 03.QD thue dat.pdf

Mau 04. HD thue dat.pdf

Mau 05. QD chuyen muc dich.pdf

Mau 06 BB ban giao dat tren thuc dia.pdf

mau 07. TB thu hoi dat.pdf

mau 08. QD Kiem dem bat buoc.pdf

mau 09. QD cuong che Kiem dem.pdf

Mau 10. QD thu hoi dat.pdf

mau 11. QD cuong che thu hoi dat.pdf

Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất

      Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/8/2014) hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.

 2. Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/7/2014 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Thông tư này.

 3. Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004.

 4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 23/QTr-KK ban hành kèm theo Quy trình kê khai số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 quy định về việc ban hành quy trình quản lý, khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Tải file thông tư tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn