Nghị định số 35/2008/NĐ-CP Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ "Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang"

nghidinh35vedatnghiatrang.doc

 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ "Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước"

ndthuthuedatmatnuoc.doc

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ "Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư"

ND69CP.pdf

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các lọai đất

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ  "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các lọai đất"

ND123CP.doc

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp"

ND53CP.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn