Thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT Quy định về thành lập bản đồ địa chính

       Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT Quy định về thành lập bản đồ địa chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Tải file thông tư tại Đây.

 

Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính

Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014.       Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

Tải file Thông tư tại Đây.

Luật đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn

       Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số: 45/2013/QH13, Luật này sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2014. So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai (sửa đổi) có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

luat45 2013

       Kể từ ngày Luật đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực thì Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực.

       Tải file Luật đất đai số 45/2013/QH13 tại Đây.

       Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai:

        - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tải file Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại Đây.

        - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về giá đất. Tải file Nghị định số 44/2014/NĐ-CP tại Đây.

        - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Tải file Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại Đây.

        - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tải file Nghị định số 46/2014/NĐ-CP tại Đây.

        - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tải file Nghị định số 47/2014/NĐ-CP tại Đây.

        - Dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tải file Dự thảo tại Đây.Thông tư Số: 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

    Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế các Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Tải file thông tư tại Đây.

Nghị quyết số 61_NQ_CP Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên

     Nghị quyết số 61_NQ_CP Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên.

Download file đính kèm:NQ61.23.5.2013.CP.QHSDD.PhuYen.SoChuyen.pdf

{jcomments off}


Sotnmtphuyen.gov.vn
...