Luật số 13/02/2003/QH1 luật đất đai

Luật số 13/02/2003/QH1 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Luật đất đai

Download file đính kèmluatdd2003.doc

 

Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hòan thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chínhh theo nghị quyết số 07/2007 của Quốc hội

Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hòan thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chínhh theo nghị quyết số 07/2007 của Quốc hội"

CT022008BTNMT.doc

chỉ thị số 03/CT-BTNMT chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2010 "chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai"

CT03-btnmt.doc

Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg chỉ thị về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy họach xây dựng đô thị

Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ "chỉ thị về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy họach xây dựng đô thị"

CT09.doc

Công văn số 4130/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc chuẩn bị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Công văn số 4130/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2009 "Về việc chuẩn bị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất"

c4130.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...