Quyết định số 1735/QĐ-TTg Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường

Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 "Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường"

1735_QD-TTg.doc

 

Quyết định số 1499/QĐ-TTg Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 "Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở"

1499_QD-TTg.doc

Công văn số 2354/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tình hình sử dụng đất của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Công văn số 2354/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 06 năm 2011 "về việc hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tình hình sử dụng đất của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ"

Cong_van_so_2354.pdf

thông tư số 161/2009/TT-BTC thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2009 "hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản"

B TI CHNH161.doc

thông tư số 03/2009/TT-BKH thông tư hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009  "hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất"

03-2009BKH.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn