Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg chỉ thị về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy họach xây dựng đô thị

Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ "chỉ thị về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy họach xây dựng đô thị"

CT09.doc

 

chỉ thị số 03/CT-BTNMT chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2010 "chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai"

CT03-btnmt.doc

Quyết định số 1735/QĐ-TTg Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường

Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 "Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường"

1735_QD-TTg.doc

Công văn số 4130/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc chuẩn bị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Công văn số 4130/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2009 "Về việc chuẩn bị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất"

c4130.pdf

Quyết định số 1499/QĐ-TTg Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 "Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở"

1499_QD-TTg.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn
...