Thông tư 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 29 tại: Đây

 

Thông tư số: 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

Thông tư số: 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tải file thông tư số 14 tại: Đây

Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Thông tư số: 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai.

Thông tư số: 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai.

Tải file Thông tư số 48 tại: Đây

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/10/2014 của Bộ TN&MT: Quy định về xác định đường địa giới hành chính, cắm mộc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/10/2014 của Bộ TN&MT: Quy định về xác định đường địa giới hành chính, cắm mộc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Tải file thông tư số 48 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...