Thông tư số: 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000

Thông tư số: 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000

Tải file thông tư số 02 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...