Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...