Nghị định số: 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nghị định số: 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tải file Nghị định số 60 tại: Đây

 

Thông tư số: 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất , đá làm vật liệu san lấp.

Thông tư số: 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất , đá làm vật liệu san lấp.

Tải file thông tư số 01 tại: Đây

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tải file thông tư số 38 tại: Đây

Nghị định số: 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ: về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số: 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ: về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tải file nghị định số 12 tại: Đây

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Tải file thông tư số 53 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...