Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

        Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

         Tải file Luật khoáng sản tại Đây.

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 203/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tải file Nghị định tại Đây.

Nghị định số 22/2012/ND-CP nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khóang sản

Nghị định số 22/2012/ND-CP ngày 26 tháng 03 năm 2012  "nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khóang sản"

ND22.pdf

Quyết định số 26/2011/QD-Tg Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 26/2011/QD-Tg ngày 04 tháng 05 năm 2011 "Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường"

QD26TTG.pdf

Nghị Định số 74/2011/ND-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khóang sản

Nghị Định số 74/2011/ND-CP ngày 25 tháng 08 năm 2011 " Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khóang sản"

ND74CP.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
.