Thông tư số 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng

Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 "Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng"

TT09_2012-BXD.doc

 

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khóang sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền"

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khóang sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền"

Download file 1 đính kèmthongtu.pdf

Quy_chuan_ky_thuat_ve_ban_do.doc

thông tư số 129/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép họat động khóang sản

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2011 "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép họat động khóang sản"

TT_129_BTC.doc

thông tư số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khóang sản

Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012  "Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khóang sản"

Thongtu17ve_hanh_nghe_tham_do_KS.pdf

thông tư số 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 09 năm 2012 "hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng"

TT04_-_Xuat_khau_KS_VLXD.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn
...