Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khóang sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền"

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khóang sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền"

Download file 1 đính kèmthongtu.pdf

Quy_chuan_ky_thuat_ve_ban_do.doc

 

thông tư số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khóang sản

Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012  "Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khóang sản"

Thongtu17ve_hanh_nghe_tham_do_KS.pdf

thông tư số 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 09 năm 2012 "hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng"

TT04_-_Xuat_khau_KS_VLXD.doc

thông tư số 129/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép họat động khóang sản

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2011 "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép họat động khóang sản"

TT_129_BTC.doc

Thông tư số 16/2012/TT - BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng

Thông tư số 16/2012/TT - BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 "Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản"

TT16ksan.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn