thông tư số 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 09 năm 2012 "hướng dẫn xuất khẩu khóang sản làm vật liệu xây dựng"

TT04_-_Xuat_khau_KS_VLXD.doc

 

Thông tư số 16/2012/TT - BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng

Thông tư số 16/2012/TT - BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 "Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản"

TT16ksan.doc

Thông tư số 33/2012/TT-BCT Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đấu tư xây dựng mỏ khóang sản rắn

Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 "Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đấu tư xây dựng mỏ khóang sản rắn"

TT-BCT_THAM_DINH_THIET_KE_MO.doc

Thông tư số 95/2012/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khóang sản

Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2012 "Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khóang sản"

TT95.doc

Bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển Khóang sản ra khỏi địa phương

 Công văn số 10369 /VPCP - KTN ngày 18 tháng 12 năm 2012 Về việc Bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển Khóang sản ra khỏi địa phương.

vc10369.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
.