Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh P

Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1073 tại: Đây (nguồn từ Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

 

Quyết định Số: 31/2018/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số: 31/2018/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 31 tại: Đây

Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 08 tại: Đây

Quyết định số: 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 32 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Quyết định số:140/QĐ-TTg, ngày 26/01/2018 của Chính phủ: Phê duyệt Dự án” điều tra đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

Quyết định số:140/QĐ-TTg, ngày 26/01/2018 của Chính phủ: Phê duyệt Dự án” điều tra đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

Tải file quyết định số 140 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...