Nghị định số: 136/2018/NĐ-CP, ngày 05/10/2018 của Chính phủ: Sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nghị định số: 136/2018/NĐ-CP, ngày 05/10/2018 của Chính phủ: Sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tải file Nghị định số 136 tại: Đây

 

Nghị định số: 129/NQ-CP, ngày 16/10/2018 của Chính phủ: Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

Nghị quyết số: 129/NQ-CP, ngày 16/10/2018 của Chính phủ: Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

Tải file nghị quyết số 129 tại: Đây

Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh P

Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1073 tại: Đây (nguồn từ Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

Nghị quyết số: 579/2018/UBTVQH, ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số: 579/2018/UBTVQH, ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Tải file nghị quyết số 579 tại: Đây

Quyết định Số: 31/2018/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số: 31/2018/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 31 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...