Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Tải file thông tư số 27 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...