Thông tư số: 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.

Thông tư số: 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tải file tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thông tư số: 13/2015/TT-BTNMT, ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về quốc gia môi trường

Thông tư số: 13/2015/TT-BTNMT, ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về quốc gia môi trường

Tải file tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...