Nghị định số: 19/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số: 19/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Tải file tại: Đây

 

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006.

Tải file Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 tại Đây.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chí  xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNN ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Tải file Thông tư tại Đây

{jcomments off}

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2013 CỦA UBND TỈNH

Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định tại Đây.

{jcomments off}

Quyết định phê duyệt về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tải  file quyết định tại Đây

{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
...