THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chí  xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNN ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Tải file Thông tư tại Đây

{jcomments off}

 

Quyết định phê duyệt về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tải  file quyết định tại Đây

{jcomments off}

Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Bộ TN&MT "Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

QD-1206-TTG-e19f7.pdf

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp"

TT48.doc

Quyết định số 1206/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đọan 2012-2015

Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 20 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ "V/v phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đọan 2012-2015"

QD-1206-TTG-e19f7.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...