Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Bộ TN&MT "Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

QD-1206-TTG-e19f7.pdf

 

Quyết định số 1206/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đọan 2012-2015

Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 20 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ "V/v phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đọan 2012-2015"

QD-1206-TTG-e19f7.pdf

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 "Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ"

TTLT10.pdf

Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường

Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  "Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường"

TTuso10tnmt.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn