Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Tải file Thông tư số 72 tại: Đây

 

Thông tư số: 76/2017-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thông tư số: 76/2017-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải file thông tư số 76 tại: Đây

Thông tư số: 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước

Thông tư số: 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước.

Tải file Thông tư số 24 tại: Đây

Thông tư số: 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số: 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Thông tư số: 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Thông tư số: 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Tải file thông tư số 15 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...