Thông tư số: 01/2018/TT-BTNMT, ngày 07/02/2018 của Bộ tài nguyên và môi trường: Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Thông tư số: 01/2018/TT-BTNMT, ngày 07/02/2018 của Bộ tài nguyên và môi trường: Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar.

Tải file thông tư số 01 tại: Đây

 

Thông tư số: 74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Thông tư số: 74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Tải file thông tư số 74 tại: Đây

Nghị định số: 41/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Nghị định số: 41/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Tải file nghị định số 41 tại: Đây

Thông tư số: 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thông tư số: 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Tải file thông tư số 10 tại: Đây

Nghị định số: 40/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Nghị định số: 40/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tải file nghị định số 40 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...