Thông tư 19/2011/TT-BTNMT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Thông tư 19/2011/TT-BTNMT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, "Thông tư Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo".

Thong_tu_19.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn
...