Thông tư Số: 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Thông tư Số: 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Tải file thông tư số 05 tại: Đây

 

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn

Tải file luật số 90 tại: Đây

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT ngày 01/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật và định mức kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT ngày 01/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật và định mức kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Tải file thông tư số 44 tại: Đây

Thông tư số: 70/2015-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ TN&MT: quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn.

   Thông tư số: 70/2015-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ TN&MT: quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn.

Tải file thông tư số 70 tại: Đây

Thông tư số 14/2010/TT-BTNMT Thông tư V/v Quy định về quy trình dự báo lũ.

Thông tư số 14/2010/TT-BTNMT  ngày 29 tháng 07 năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v Quy định về quy trình dự báo lũ.”

tdtt1570scan0003.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...