Nghị định số: 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định số: 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Chính phủ)

 

THÔNG TƯ SỐ: Số: 08/2013/TT-TTCP V/v Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

THÔNG TƯ Số: 08/2013/TT-TTCP Ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Tải Thông tư 08/2013/TT-TTCP Đây.

{jcomments off}

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân và Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải file đính kèm tại Đây.

Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

          Tải file đính kèm tại Đây.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản thu nhập

Nghị định số: 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tải file Nghị định 78/2013-NĐ-CP tại đây.

{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
...