Thông tư số: 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Thông tư số: 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Tải file Thông tư số 71 tại: Đây (nguồn từ trung tâm Luật Việt Nam).

 

Quyết định số số: 39/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 2

Quyết định số số: 39/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tải file Quiyết định số 39 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Nghị định số: 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định số: 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Tải file Nghị định số 113 tại: Đây

Quyết định số: 1857/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở , ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số: 1857/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở , ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Tải file quyết định số 1857 tại: Đây

Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Tải file Nghị định số 111 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...