Thông tư 338/2016/TT-BTC, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính: Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thông tư 338/2016/TT-BTC, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính: Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tải file Thông tư số 338 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...