Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản

Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 18 tại: Đây

 

Thông tư số: 04/2018/TT-BNV, ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà n

Thông tư số: 04/2018/TT-BNV, ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Tải file Thông tư số 04 tại: Đây

Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tải file Nghị định số 72 tại: Đây

Quyết định số: 18/2018/QĐ-TTg, ngày 02/4/2018 của Chính phủ: về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệc lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Quyết định số: 18/2018/QĐ-TTg, ngày 02/4/2018 của Chính phủ: về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệc lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tải file Quyết định số 18 tại: Đây

Thông tư số 77/2018/TT-BTNMT, ngày 29/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 77/2018/TT-BTNMT, ngày 29/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải file Thông tư số 77 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...