Thông tư số: 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất

Thông tư số: 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất.

Tải file thông tư số 332 tại: Đây

 

Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

Tải file quyết định số 285 tại: Đây

Thông tư số: 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu

Thông tư số: 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS).

Tải file Thông tư số 40 tại: Đây

Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 46 tại: Đây

Thông tư số 39/2006/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 39/2006/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Tải file thông tư số 39 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.