Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

          Tải file đính kèm tại Đây.

 

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

         Tải file đính kèm tại Đây.

Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tải file chỉ thị tại Đây.

Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành 16/11/2013; Ngày có hiệu lực 01/06/2014.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tải file chỉ thị tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...