Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Tải file nghị định số 20 tại: Đây

 

Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải file Quyết định số 12 tại: Đây

Thông tư số: 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củ

Thông tư số: 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Tải file thông tư số 212 tại: Đây

Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ: V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ: V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2030.

Tải file quyết định số 90 tại: Đây

Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc bi

    Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tải file quyết định số 64 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.