Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tải file Nghị định số 72 tại: Đây

 

Thông tư số 77/2018/TT-BTNMT, ngày 29/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 77/2018/TT-BTNMT, ngày 29/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải file Thông tư số 77 tại: Đây

Thông tư số 02/2018/TT-BXD, ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng: Về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Thông tư số 02/2018/TT-BXD, ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng: Về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Tải file Thông tư số 02 tại: Đây

Thông tư số 04/2018/TT-BTC, ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thông tư số 04/2018/TT-BTC, ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tải file thông tư số 04 tại: Đây

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tải file nghị định số 61 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...