Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file quyết định số 2865 tại: Đây

 

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải file quyết định số 58 tại: Đây

Thông tư số:159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị s

Thông tư số:159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tải file thông tư số 159 tại: Đây

Nghị định số: 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí.

Nghị định số: 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí.

Tải file nghị định số 95 tại: Đây

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải file thông tư số 149 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.