Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Tải file Nghị định số 13 tại: Đây

 

Luật số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội: Luật Quy hoạch

Luật số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội: Luật Quy hoạch.

Tải Luật số 21 tại: Đây

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trư

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file Thông tư số 26 tại: Đây

Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường

Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

Tải file Thông tư số 136 tại: Đây

Thông tư số: 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm

Thông tư số: 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm.

Tải file thông tư số 69 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...