Nghị định số: 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Nghị định số: 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tải file nghị định số 49 tại: Đây

 

Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tải file nghị định số 34 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải file thông tư số 23 tại: Đây

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file Luật số 85 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)

Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Tải file nghị định số 20 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn