Thông tư số: 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, th

Thông tư số: 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tải file Thông tư số 333 tại: Đây

Thông tư số: 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất

Thông tư số: 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất.

Tải file thông tư số 332 tại: Đây

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tải file thông tư số 77 tại: Đây

Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

Tải file quyết định số 285 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...