Quyết định số: 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của chính phủ

Quyết định số: 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của chính phủ

Tải file quyết định tại: Đây

 

Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND, ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành tiêu chí xác định trong điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND, ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành tiêu chí xác định trong điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file Nghị Quyết tại: Đây

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

Tải file Quyết định tại: Đây

Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định tại: Đây

Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào bảng giá thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yênban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào bảng giá thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yênban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh

Tải file quyết định tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.