Thông tư số 39/2006/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 39/2006/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Tải file thông tư số 39 tại: Đây

 

Thông tư số: 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Thông tư số: 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Tải file Thông tư số 32 tại: Đây

Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tải file nghị định số 34 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Nghị định số: 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Nghị định số: 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tải file nghị định số 49 tại: Đây

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file Luật số 85 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...