Thông tư số: 04/2015/TT-BXD, ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Thông tư số: 04/2015/TT-BXD, ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Tải file Thông tư tại: Đây

 

Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Tải file thông tư tại: Đây

Nghị định số: 65/2015/NĐ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin công bố thông tin s

Nghị định số: 65/2015/NĐ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin công bố thông tin sai sự thật.

Tải file tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Bộ Tư pháp)

Thông tư số: 26/2015/TT-BNN&PTNT, ngày 29/7/2015 của Bộ NN &PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNN&PTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNTquy định về trồng rừng thay thế khi chuển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thông tư số: 26/2015/TT-BNN&PTNT, ngày 29/7/2015 của Bộ NN &PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNN&PTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNTquy định về trồng rừng thay thế khi chuển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Tải file thông tư tại: Đây


Quyết định số: 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Quyết định số: 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Bộ tư pháp)

Sotnmtphuyen.gov.vn
.