Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc bi

    Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tải file quyết định số 64 tại: Đây

 

Thông tư số: 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường: Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam.

  Thông tư số: 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường: Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam.

Tải file thông tư số 62 tại: Đây

Nghị định số: 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nghị định số: 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tải file nghị định số 04 tại: Đây

Thông tư số: 50/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số: 50/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 50 tại: Đây

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

Tải file Luật số 67 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...