Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tải file nghị định số 34 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

 

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file Luật số 85 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)

Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số: 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ: Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Tải file nghị định số 20 tại: Đây

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải file thông tư số 23 tại: Đây

Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải file Quyết định số 12 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...