Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải file thông tư số 149 tại: Đây

 

Thông tư số: 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế tài nguyên

Thông tư số: 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế tài nguyên

Tải file thông tư tại: Đây

Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP, ngày 10/9/2015 của Thanh tra chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP, ngày 10/9/2015 của Thanh tra chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Tải file thông tư số 05 tại: Đây

Quyết định số: 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí nhà nước giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tải file Quyết định số 40 tại: Đây

Nghị định số:75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Nghị định số:75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Tải file nghị định số 75 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...