Nghị định số: 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nghị định số: 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tải file nghị định số 04 tại: Đây

 

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

Tải file Luật số 67 tại: Đây

Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file quyết định số 2865 tại: Đây

Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải file thông tư số 02 tại: Đây

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải file quyết định số 58 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...