Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tải file Nghị định tại: Đây

 

Quyết định số: 22/2015/QD-TTg ngày 22/6/2015 của Chính phủ quyết định V/v chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quyết định số: 22/2015/QD-TTg ngày 22/6/2015 của Chính phủ quyết định V/v chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tải File Quyết định tại: Đây

Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tải file tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Tải file tại: Đây (nguồn từ Công thông tin Chính phủ)

Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tải file tại: Đây   

Kèm các mẫu thông tư số 01 tải tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.