Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào bảng giá thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yênban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào bảng giá thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yênban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh

Tải file quyết định tại: Đây

 

Quyết định số : 29/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành quy chế hoat động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số : 29/2015/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành quy chế hoat động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file quyết định tại: Đây

Thông tư số: 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng Internet

Thông tư số: 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng Internet

Tải file thông tư tại: Đây

Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% v

Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tải file quyết định tại: Đây

Thông tư số: 59/2015/TT-BTC, ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoảng 2 Điều 5 thông tư số 152/1011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ

Thông tư số: 59/2015/TT-BTC, ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoảng 2 Điều 5 thông tư số 152/1011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Tải file thông tư tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...