Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP, ngày 10/9/2015 của Thanh tra chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP, ngày 10/9/2015 của Thanh tra chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Tải file thông tư số 05 tại: Đây

 

Nghị định số:75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Nghị định số:75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Tải file nghị định số 75 tại: Đây

Quyết định số: 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của chính phủ

Quyết định số: 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của chính phủ

Tải file quyết định tại: Đây

Nghị Quyết số: 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục xắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Nghị Quyết số: 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục xắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Tải file nghị quyết số 30 tại: Đây

Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND, ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành tiêu chí xác định trong điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND, ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành tiêu chí xác định trong điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file Nghị Quyết tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...