Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% v

Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tải file quyết định tại: Đây

 

Thông tư số: 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng Internet

Thông tư số: 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng Internet

Tải file thông tư tại: Đây

Thông tư số 74/2015-BTC, ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 74/2015-BTC, ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tải file thông tư tại: Đây

Thông tư số: 59/2015/TT-BTC, ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoảng 2 Điều 5 thông tư số 152/1011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ

Thông tư số: 59/2015/TT-BTC, ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoảng 2 Điều 5 thông tư số 152/1011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Tải file thông tư tại: Đây

Thông tư số: 04/2015/TT-BXD, ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Thông tư số: 04/2015/TT-BXD, ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Tải file Thông tư tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn