Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung giá đất ở khu vực phường phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019).

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung giá đất ở khu vực phường phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019).

Tải file tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử Phú Yên)

 

Quyết định số : 24/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc điều chỉnh Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số : 24/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc điều chỉnh Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin điện tử Phú Yên)

Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Tải file tại: Đây

Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại:Đây (nguồn từ cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tải file Nghị định tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn