Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tải file tại: Đây   

Kèm các mẫu thông tư số 01 tải tại: Đây

 

Thông tư số: 60/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 thông tư số 152/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số đ

Thông tư số: 60/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 thông tư số 152/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Tải file tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin Sở Tài chính Phú Yên)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ Nội Vụ

Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ Nội Vụ V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Tải file Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV tại Đây.

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

         Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...