Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Tải file nghị quyết số 156 tại: Đây (nguồn từ Công báo tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...