Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 25/12/2008 của Bộ TN&MT về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyê

Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 25/12/2008 của Bộ TN&MT về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải file chỉ thị số 03 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...