Chỉ thị 01/CT-BTNMT ngày 29/4/2011 của Bộ TN&MT về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính và giảm cuộc họp hội nghị, hội thảo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ thị 01/CT-BTNMT ngày 29/4/2011 của Bộ TN&MT về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính và giảm cuộc họp hội nghị, hội thảo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file chỉ thị số 01 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...