Thông tư số 31/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ.

Thông tư số 31/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ.

Tải file thông tư số 31 tại: Đây ( nguồn từ cổng thông tin Bộ Tư pháp)

 

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Tải file thông tư số 200 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ).

Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Tải file nghị định số 64 tại: Đây

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN).

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN).

Tải file Thông tư số 04 tại: Đây ( nguồn từ cổng thông tin Bộ Tư pháp)

Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Tải file nghị đinh số 103 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...