Thông tư số: 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường: quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài và môi trường

Thông tư số: 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường: quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài và môi trường.

Tải file thông tư số 58 tại: Đây

 

Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 45 tại: Đây

Tải file Quy trình định mức KTKT tại: Đây

Tải file biểu mẫu tại: Đây

Quyết định số: 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường

Quyết định số: 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường

Tải file quyết định số 2223 tại: Đây

Quyết định số: 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số: 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tải file quyết định 1819 tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin chính phủ)

Nghị quyết số: 144/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của hội Đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số: 144/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của hội Đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Tải file tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...